Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

 

 

 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 na terenie powiatu stargardzkiego

 

 

    Podstawa prawna

 

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.
W punktach na obszarze powiatu w 2019  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz od lipca br. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

        Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym 2 Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych prze Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz 3 Punkty powierzone organizacjom pozarządowym.

 

Wykaz Punktów nieodpłatanej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 

Lp

Nr punktu/

podmiot obsługujący

Nazwa jednostek udostępniającej lokal

 

Adres lokalu

Godziny

działania Punktu

 1.

Nr 1 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Zespół Szkół Nr 2

w Stargardzie

 

 

Os. Zachód B15a

73-110 Stargard

Parter budynku

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

w okresie wakacji
i ferii zimowych

 

1300-17 00

1300-17 00

1300-17 00

1300-17 00

 

od poniedziałku

do czwartku

1100-1500

Urząd Gminy  

w Kobylance

 

Budynek  OSP

ul. Jeziorna 6

parter budynku

 

Piątek

 

 

12 30- 1630

2.

Nr 2 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie
i SIA

Urząd Gminy

w Dolicach

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

 

900-1300

730- 1130

900-1300

Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal  nr 10 (I piętro)

Poniedziałek

Czwartek

1000-1400

1000-1400

3.

Nr 3 – Fundacja

Honeste Vivere
z siedzibą Warszawie

 

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci,

 

 lub doradca

w czasie dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy
w Stargardzie

Rynek Staromiejski  5

73-110 Stargard

lokal  nr 314 III p.

Wtorek

Czwartek

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Jeden dzień
w miesiącu

Czwartki
w dniach:

 

25.07.2019 r.

29.08. 2019r.

26.09.2019 r.

24.10.2019 r.

18.11.2019 r.

19.12.2019 r.

815 - 1215

730 - 1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730 - 1130

 

Urząd Miejski
w Chociwlu

ul. Zwycięzców 1

73-120 Chociwel

Parter budynku

Poniedziałek

Środa

Piątek

 

Nieodpłatne

Poradnictwo

Obywatelskie

Jeden dzień

w miesiącu

Środy

w dniach:

24.07.2019 r.

28.08. 2019 r.

25.09.2019 r.

23.10.2019r.

27.11.2019 r.

18.12.2019 r.

 

1400- 1800

1230- 1630

900- 1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230- 1630

 

4.

Nr 4 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski
w Dobrzanach

ul. Staszica 1

73-130 Dobrzany

parter budynku lokal nr 8

Poniedziałek

Środa

Czwartek

1200- 1600

830- 1230

1100- 1500

Urząd Gminy

w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

lokal Nr 1, parter

Wtorek                   Piątek

900- 1300                           

900- 1300                           

 

5.

Nr 5 -  

- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski

w Ińsku

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

Lokal I p.

Poniedziałek

Czwartek

930-1330

1000-1400

 

Urząd Miejski
w Suchaniu

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

1100- 1500

1300- 1700

800- 1200

 

     

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które
z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia.

 

Na obszarze powiatu  w 2019 roku funkcjonuje  5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od lipca 2019 r., nastąpiło rozszerzenie świadczonej w punktach pomocy
o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- w trybie art.14 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Wobec powyższego dyżury doradcy zapewniono w punkcie usytuowanym w gminach Stargard
i Chociwel w wymiarze jednego dnia w miesiącu.

 

W dniach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie nie jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna. Przed rejestracją w punkcie Nr 3 proszę o zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem.

 

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się.

  Pomoc prawna polega na:

Zgodnie z art. 3 ustawy;

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

2.    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3.    sporządzenie projektu pisma  w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

4.    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności

 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby   

  uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub   

  spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie   

  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne   

  poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw  

  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku).
 W 2019 r. nie organizowano ta terenie powiatu stargardzkiego świadczenia nieodpłatnych mediacji.

 

 

 

 

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

termin załatwienia sprawy

 

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu:

Tel.  91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00.

Rejestracji w punkcie można również dokonać samodzielnie za pośrednictwem dostępu: https://powiatstargardzki.npp-24.pl/rejestracja/home,

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl